پیدا

صبح ظهر شب

درخواست حذف اطلاعات

بیدار شدم فکر صبحه . یکم جشام و مالوندم دیدم نه بابا ظهره . الان فهمیدم نه بابا -سخل شبه .