پیدا

کتاب های جا مانده ای

درخواست حذف اطلاعات

" در روایات خوانده بودم که در روز قیامت بعضی از آدم ها می بینند که در نامه ی اع ان کارهایی نوشته شده است که نه تنها در تمام عمر مرتکب نشده اند بلکه با آنها آشنا هم نبوده اند. و چون سؤال می کنند در جواب به آنها گفته می شود که شما با گروهی همراه بوده اید که این اعمال را مرتکب می شدند و شما مخالفت نمی کردید. حیرت زده پرسیدم: به خاطر مخالفت یا به خاطر عدم مخالفت؟
- شما را به خاطر «مخالفت» برمی گردانند. + مخالفت با چه ی؟ - با خودتان ! "
همنوایی شبانه ی ار تر چوب ها - رضا قاسمی