پیدا

مورینیو

درخواست حذف اطلاعات

مورینیو از اون آدمایی -سخلِ حذابِ مغروره که با کاراش همیشه عشق . پریشب بعد از اینکه نود دقیقه شنید آ بازی بعد بُرد این حرکت و نشون داد . کیف . مخصوصا وقتی اون ور قضیه غاز گردن درازی بوده که حالش گرفته شده بعد اینکه باختن . کلیک