پیدا

ده فرمایشاتِ تَهِ شَبی یک آدم حا مانده

درخواست حذف اطلاعات

بخو م . وسط این سرما چرا اینقدر گر و گُر گرفتم؟ فکر کنم امروز اینقدر زیر بارون سَگ دو زدم سرما خوردم . حال و حوصله ی سرما خوردگی و ندارم باز . بخو م . پیرهنم و درارم بخوابم سرمام بیشتر میشه؟ خیلیی گرمه . یه پیغام خصوصی و همین الان خوندم . چسبید . احساس می کنم بعضی ها من و از خودم خیلی بیشتر می شناسن . گر . بخو م . فردا یه روز تخمی دیگه س . یه روزه پُر از خالی . شب بخیر .