پیدا

کله رو کله

درخواست حذف اطلاعات

کله ت و بزار رو کله م و اومدی چه خوب کردی اومدی و پخش کن و همه پیجای شاخِ ایسنتا تگ کن . تو اون پیجایی که دخترا شون و تگ به عنوان کله قشنگِ روزگار .کله ت و بزار رو کله م و بگو زود همو می بینیم و من و دوست داری و به هیشکی غیر من فکر نمی کنی و حسرت نمی خوری و تکیه گاهتم و با من روزای نارنجی می بینی . کلت و بزار رو کله م و گریه نکن و به این فکر کن چقدر خوشبختیم و لقِ آدمای اطراف .