پیدا

من

درخواست حذف اطلاعات

" خواب می دیدم یه جای عجیب . خدا هم اونجا بود . با ریشِ بلند و موی سفید . درست همون جوری که همیشه فکر می کردیم . درست همون جوری که می شه اون و کشید . اون و ه بود رو به روی یه دَر . ما نگاش می کردیم از پُشتِ سَر . تمومِ چیزی که ما رو می ترسوند این بود که اون داشت می رفت . "