پیدا

وقتشه برین.

درخواست حذف اطلاعات

البته قبلِ اینکه برم تو لاکِ خودم منتظر یه پست ریزشی سنگین باشین . همتون و بردم زیر گیتونین . همتون ! کمربندا رو محکم ببندین . جاده لغزنده ست .