پیدا

کتاب های جا مانده ای

درخواست حذف اطلاعات

"حالا وقتی به لیستِ دور و دراز کشورهایی فکر می که سالهاست و در برخی موارد قرنهاست برای استقلال می جنگند می فهمیدم چرا از دست دادنِ استقلال این قدر آسان است و به دست آوردنش آن همه دشوار. و من که کشورم را ترک کرده بودم برای آنکه به همه چیز من کار داشتند حالا احساس می نفرین شده ای هستم که وقتی هم توی قبر بگذارندم به جایی خواهم رفت که به همه چیز من کار خواهند داشت!" همنوایی شبانه ی ار تر چوب ها - رضا قاسمی