پیدا

دعا

درخواست حذف اطلاعات

حال مادر یکی از عزیزانم خوب نیست . مادر نور زندگیه نا خوش احوال بشه زندگی تاریک میشه . زشت میشه . مفتش گرون میشه . نمیدونستم و نمیدونم چه کار می تونم کنم. تو این روزا و البته تو این مورد همیشه نا بلد ترینم و نمی تونم ی رو آروم کنم یا امید بدم و دلداری . حتی نمیتونم حرف بزنم.چون صدام می لرزه و حال و اب تر می کنه . گفتم اینجا بگم . شما . با هر دین و آیین و مکتبی اگه راهت به اون ور اسمون مستقیم و صاف و روشنه و دعات لایه ی ازون و رد می کنه و می رسونه مستقیم به دست خدامون . برای مادرش دعا کنین . که حالش خوب بشه . که مادرش حالش خوب شه خوشحال میشه . وقتی خوشحال شه من خیالم راحته .