پیدا

کتاب های جا مانده ای

درخواست حذف اطلاعات

" سعی کن چیزی را دوست بداری. فرقی هم نمی کند چه چیز. خدا . زن . موسیقی . حتی مشروب یا . ولی یک چیزی را دوست بدار ! " همنوایی شبانه ی ار تر چوب ها - رضا قاسمی