پیدا

کتاب های جا مانده ای

درخواست حذف اطلاعات

"این که خودم را در آینه نمی دیدم چندین عیب بزرگ و کوچک داشت. عیب کوچکش این بود که چون مجبور بودم ریشم را همین طوری بتراشم صورتم همیشه زخمی بود. از آن بدتر این که چون رد پای زمان را به چهره ام نمی دیدم همیشه خودم را با تصویر چهارده سالگی ام تجسم می .چیزی که باعث میشد برخلاف سن و سالم همیشه رفتاری ک نه داشته باشم و عیب بزرگش هم این که بیخود و بی جهت عاشق «میم الف ر» شدم و به دست خود مقدمات قتل خودم را فراهم ." همنوایی شبانه ی ار تر چوب ها - رضا قاسمی