پیدا

تو چظوری ؟ چی کارا می کنی؟

درخواست حذف اطلاعات

اره دیگه خلاصه داشتم می گفتم. اینجوری شد که اره .