پیدا

از مرگ برگشته

درخواست حذف اطلاعات

کاش می شد یکی که از مرگ برگشته وجود داشت . و من می رفتم و ازش می پرسیدم بعدش چی میشه . به جوابش . جو که قطعی . به صورت مشاهده ی عینی . بدون تفسیر و کتاب و ایه احتیاج دارم .و این جواب مغز من رو می خوره و می خوره .