پیدا

کتاب های جا مانده ای

درخواست حذف اطلاعات

" با این کف ها روی صورتتان شبیه کلنل ساندرس شده اید." همنوایی شبانه ی ار تر چوب ها - رضا قاسمی +رفتم درباره کلنل ساندرس جستجو .سرگذشت جالبی داشت. نوشته بود که کار آفرین یی و موسس رستوران مرغ سوخاری کنتاکی است و جالب اینکه تازه در ۴۰ سالگی این کار رو شروع کرده بود !