پیدا

کتاب های جا مانده ای

درخواست حذف اطلاعات

"پَرش های خفیف و گاه گاهیِ لبِ بالایی اش از رنجی خبر می داد که در حجمِ جثه اش نمی گنجید و لَبپر می زد." همنوایی شبانه ی ار تر چوب ها - رضا قاسمی