پیدا

نوشته های صاحب دار

درخواست حذف اطلاعات

وقتایی که به سرم میزنه در اینجارو تخته کنم برم . به این فکر می کنم حاجی چه قدر حرف برا گفتن داشتم و هنوز نزدم . تو باورت میشه من هنوز حرفام و شروع ن به زدن؟! یعنی این -سشعرایی که هر روز می خونی جزو یه درصد از حرفایی که می خواستم بزنم هم نیستن . خیلی حرفا مونده که بزنم . یه روزی وقتی همشون و بزنم میرم .البته قبل اینکه تعدادتون بیشتر از اینی که هست بشه . اون موقع حاضرم نوشته هام حتی بی پدر شن . تا اون موقع نباید اون نوشته ها بی پدر بمونن . صاحبشون منم . مکانشونم اینجا .