پیدا

ژل ریش تراشی رو مسواک

درخواست حذف اطلاعات

صبح از خواب بیدار شدم. خواب و بیدار رفتم دستشویی.مسواک و برداشتم با ژِل ریش تراشی. چند ثانیه همینجوری هنگ موندم.که باید ژل اصلاح بزنم رو مسواک؟ یا بریزم تو دهنم؟ بعد شروع به فکر که همیشه چیکار می ؟ بعد یادم افتاد باید از خمیر دندون استفاده کنم. هر روز بیشتر شبیه یدالله کتاب همنوایی می شم .