پیدا

بعد از ظهری

درخواست حذف اطلاعات

صبح از خواب پاشدم فک باز خواب موندم مدرسه م دیر شده. بعد یادم افتاد اصن من بعد از ظهری ام.هیچی دیگه تشستم صبونه خوردم و خانوم بهار دیدم. -ونت بسوزه. " تق و تق در .. چک چک بارون ... اون در و وا کن ..رسیده مهمون .. زود بگو حالا .. دست کی بالا .. بستنی ها .. بستنی ها .. صد باریکلا .. صد باریککلا .. " کلیک