پیدا

صف

درخواست حذف اطلاعات

تو پارک داشتن نذری می دادن . چی؟ سمنو ! سمنو رو مگه می خورن؟! حالا اون هیجی. یعنی تمام تاسف های جهان و امروز من به حال خودم و این شهر و دیار خوردم . دیدی این تصویرایی که از سودان و افریقا و یمن و اینا نشون میدن طرف با هلی کپوتر میاد برا گشنه ها غذا میندازه همه دستا بالاس می پرن می گیرن؟ همون طوری بود قشنگ . سر و صدا . جیغ و داد . سمنو ها پرت می شد تو هوا هر کی گرفت . زیر دست و پا داشتن خودشون و جر می دادن . یه ذره هم بودا . حالا نذره . ولی حاجی . صف . این مقوله ی صف بستن چرا تو این مملکت جا نمیوفته؟ واقعا باید بررسی کرد . چی میشه ملت فکر می کنن اینطوری زودتر به نتیجه می رسن؟ تو همه چیز؟ والا بلا وایسی تو صف مرتب شیک خوشگل هم زودتر میگیری هم شخصیتت حفظ میشه هم اینطوری وحشی بازی در نمیاری . نمیفهممشون . گشنگی هم نیست . سمنو کجای آدم و سیر می کنه؟ بی فرهنگیه . بی شعوری . که رخنه کرد تو تار و پود این ملت .