پیدا

دلدادگان

درخواست حذف اطلاعات

این سریاله دختره یه روز ! دقت کن یه روز بعد اینکه عقد کرد رفت خونه مجردیه پسره و براش غذا برد . بعد معلوم شد تو همون روز هم و حامله . حالا که تو اون روز پ رو هم و یا اینکه قبل غذا خو دن یا بعدش پوینتم نیست . می خوام بگم چرا نه تو سریال های ایرانی و حتی این ترکیه ای ها کاندوم یه چیز ناشناخته ای هست . این چه جور پسر مجردیه که تو خونه ش کاندوم نداشته ؟ حتی منم کاندوم دارم . بله می دونم که بی کاندوم لذتش بیشتره و با کاندوم این لذت برای مرد کاهش میابه . ولی مرد حس تو با مقوله ای به نام بریز رو سر و صورتم هم آشنا هم نبودی؟! یه ناهار اورد براش الان کل سریال در مورد حامله شدن دختره س .