پیدا

در ادامه

درخواست حذف اطلاعات

ولی امشب که داشتم ساندویچ کباب تُرکی می خوردم به این نتیجه رسیدم دوستش دارم. بزرگ شم شیا هر شب کباب ترکی می خوریم . دست زن و بچه رو میگیریم می بریم اون ور خیابون . تو پیاده روش صندلی داره . می شینیم کباب تُرکی می خوریم با دوغ . بعدش میایم خونه تا صیح زیر پتو. کاری . هر شب . اون شبا کمرم درد نمی کنه . از بس در حرکت بوده روغن کاری شده . یکم کتاب بخونم بعد بخوابم . با کمر درد کتاب بخوانید . کتاب خوب بخوانید . کت که سرش به تنش بیارزد . کت که باعث می شود چیزی به چیز های نداشته تان اضافه بشود .