پیدا

ادامه

درخواست حذف اطلاعات

زود وقتی بخوام بخوابم باید آهن جا مانده ایم و گوش کنم تا خواب بپیچه سمتِ جشمام .وگرنه خواب نمیاد . آهنگارو یکی یکی گوش میدم هی این تصویر میاد تو ذهنم یه ماشین . ماشین خودمون . که سیستم صوتیش در حد خداست .نشستیم . من در کنار تو . تو در کنار من . نیمرخت و می بینم . نیمرخم و می بینی . جشمات و می بینم . آهن حا مانده ایم و با ذوق از تو کیفت در میاری و تقدیم سیستم می کنی . همه این آهنگارو با این تصویر امشب گوش دادم. هیچی دیگه . سر دردم خوب شد . سنم از دو دقیقه قبل جوون تر . صدامم صاف تر . چشمام هم برقش تا صد و هیحده کلومتر اون ور تز معلوم . اما خب باید خو د . حرفش اومده . نباید شهیدش کرد . پس دوباره شب بخیر .