پیدا

قحطی

درخواست حذف اطلاعات

عرضم به حصورت که قحطی اومده . با شوخی نه ها . جدی جدی . دو تا فروشگاه رفتم رُب نداشتن . به اضافه ی خیلی از اقلامِ مورد نطر . آ ش از گشنگی می میریم . خدا؟ با ما مسئله داشتی انداختی مارو تو این کشور تخمی؟ می خوام برم . اونا رُب دارن . پاسپورتم و باید تمدید کنم . شوخی شوخی نه ها . جدی حدی . داره قحطی میشه . هواست نباشه هم نوعت میاد ت و از تو شلوارت می زنه . روت اونور باشه طرف از زور گشنگی میاد و می خوردت . گوشتِ تنت و . شوخی شوخی نه ها . جدی جدی . تو این سنِ مُهمی که من هستم . که احتیاج به غذا و رُب دارم . چیکار باید کرد؟ در این بُرهه حساسِ کنونی ! چهل ساله حساسِ . دهنت عمو حسن . کله ی پدر بی پدرت .