پیدا

برنده

درخواست حذف اطلاعات

این مسابقه ای که گ ار مجریشه و داشتم برای اولین بار می دیدم. این همه پول مُفت از کجا میاد؟ و چرا انقدر مُفت و با چهار تا سوال آسون؟ پایتخته فرانسه کجاست؟ جواب بدی یک میلیون می بری؟! .. و تازه اونم بدونِ هیچ جذ تی ... چقدر متنفرم یه نفر مُفتی دیویست میلیون یا حتی کمتر از اون و بدست بیاره.