پیدا

مادر

درخواست حذف اطلاعات

اصلِ زندگی من فقط همون چند لحطه ای بود که مارو کیک به دست پُشتِ دَر دیدی و از همه جا بی خبر سو رایز شدی و ذوق زده . اصل زندگی همون لحطه ها بود . باقیش . تمامش از اون لحطه به بعد تا همیشه حاشیه س .