پیدا

آب میاد

درخواست حذف اطلاعات

خبر کوتاه است و جانکاه . به مرحله ی آبمون داره میاد در سرما خوردگی رسیدیم. آب از همه جامون داره میزنه بیرون . از هررجایی که فکر کنی . نشستیم یه گوشه یهو قطرات اشک از دو تا چشم راست و چپ قِل می خورن میان پایین . گریه نمی کنیم . اما انگاری داریم اشک میریزیم به اختیار .