پیدا

جنگجوی بی سپر

درخواست حذف اطلاعات

" ای در بسته شده ..از همه خسته شده ..ای ش ته در سبو ..سکه ی بی پشت و رو ..ای خلیج یخ زده .. من ملخ زده ..."