پیدا

کتاب های جا مانده ای

درخواست حذف اطلاعات

"نوشته بر می گردم . همه ی انی که وطن را برای اولین بار تَرک می کنند .. برای اطمینانِ خاطر مانده ها .. این جمله را خیلی با قاطعیت می گویند . در حالی که همه چیز در دل شان مثل ذرات معلق روی هواست . می گویند بر می گردیم اما تقریبا هیچ رفته ای بر نمی گردد . وطن فقط در شعر ها وطن است . آن هم در سرزمینی که از هر دو نفر .. سه نفر شاعرند . " نا تمامی - زهرا عبدی