پیدا

خواب های تخ می

درخواست حذف اطلاعات

خواب دیدم رائفی پور اومده پیشم . بعد شروع کرد سخنرانی . با اون قیافه ی -یریش و صدای -یری تر از خودش . بعد گرفتم زدمش . به قصده کُشت . یادمه اومده بود پیشم نمی تونست راه بره . اما یه جوری زدمش که پاشد دویید دَر رفت !