پیدا

کتاب های جا مانده ای

درخواست حذف اطلاعات

"مادر همیشه می گفت: بدترین نفرین این است که به ی بگویی الهی نیمه کاره بمانی . می گفت : وقتی پدرت را برای ازدواج انتخاب و در برابر مخالفت حاجی بابام .. رو در رویش ایستادم .. نفرینم کرد . " یاروم چیلیخ فالاسان قیز " برای همین زندگی من و پدرت نیمه کاره ماند . مادر معتقد بود از آن به بعد خیلی چیز ها برایش نیمه کاره باقی ماند . برای من این اعتقاد مادر مضحک به نطر می آمد . چون حتی وقتی برای پختنِ غذایی اقدام می کرد و وسطِ پخت .. مثلا می فهمید لپه ندارد .. قیمه را نیمه کاره رها می کرد و می گفت فایده ندارد . از توی این قابلمه .. قیمه در نمی آید . نفرینِ حاجی بابا همیشه مَرا نیمه کاره باقی خواد گذاشت . " نا تمامی - زهرا عبدی